13 October 2017

Berprasangka Baik Kepada Tuhan

Dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah SWT berfirman: “Aku adalah sebagaimana prasangka hamba-Ku kepada-Ku, Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku, jika hamba-Ku mengingat-Ku dalam sendirian, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku sendiri, dan jika dia mengingat-Ku di dalam sebuah kelompok/jama'ah, (maka) Aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok tersebut,  jika dia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta,  jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya satu depa, dan jika dia mendatangi-Ku dengan berjalan, Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. ” (Hadits Riwayat Bukhari, juga Muslim  Tirmidzi & Ibnu Majah)


Hadits di atasmenjelaskanbahwa:

1. Allah bersikap sebagaimana prasangka seorang hamba terhadap-Nya
2. Jika seorang hamba mengingat Allah dalam kesendirian, maka Allah mengingatnya dalam diri-Nya
3. Jika seorang hamba mengingat Allah dalam suatu jama’ah, maka Allah mengingatnya dalam suatu jama’ah yang lebih baik
4. Jika seorang hamba mendekat Allah sejengkal, maka Allah mendekatinya sehasta
5. Jika seorang hamba ‘mendatangi’ Allah dengan berjalan, maka Allah mendekatinya dengan berjalan cepat

Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jikado’atakkunjungterkabul, makayakinlahbahwaada yang terbaik di balikitu.Karenatidaklahseorangmuslimmemanjatkando’apada Allah selamatidakmengandungdosadanmemutuskansilaturahmi (antarkerabat, pen) melainkan Allah akanberipadanyatigahal: (1) Allah akansegeramengabulkando’anya, (2) Allah akanmenyimpannyabaginya di akhiratkelak, dan (3) Allah akanmenghindarkandarinyakejelekan.”Makayakinlahteruspadajanji Allah, husnuzhon-lahpada-Nya. Janganlahberprasangkakecuali yang baikpada Allah. Dan janganputusasadarirahmat Allah danteruslahberdo’asertamemohonpada-Nya.Ya Allah, kabulkanlahdanperkenankanlahsetiapdo’a kami. Amin.
اذ الفتى حسب اعتقاده رفع  #  وكل من لم يعتقد لم ينتفع

No comments:

Post a Comment